Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri využití/nákupe služieb na www.poa.sk, kde prevádzkovateľom je Romana Kopčíková, J.G.Tajovského 5888/18, 91708 Trnava, číslo živn. registra: 250-39276, okresný úrad Trnava, email: romana@poa.sk, IČO: 50 864 131, tel. č.: +421 905 148131.Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim/poskytovateľom na jednej strane a kupujúcim/záujemcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti prípravy na pôrod, tehotenského cvičenia a služby s tým spojené. Klient má záujem o poskytnutie služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ/poskytovateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. 

Kupujúci/spotrebiteľ (záujemca, zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. 

Kupujúci/podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

 

Charakteristika vzdelávacej služby

Vzdelávacou službou sa rozumie kurz v oblasti prípravy na pôrod. Cieľom  je poskytnúť klientovi praktické porozumenie tehotenstva, pôrodu a šestonedelia a jeho účasti na ňom. 

 

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Záujemca sa môže prihlásiť prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájde na web stránke www.poa.sk, e-mailom alebo osobne. Po prijatí objednávky sú záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade (v prípade neobdržania potvrdenia objednávky alebo podkladov k platbe, je vysoko doporučené bezodkladne kontaktovať poskytovateľa). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.poa.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke www.poa.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky záujemcom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email záujemcu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť a ani ju vypovedať. V prípade objednávky prostredníctvom emailu vzniká zmluva až potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani záujemcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

 

Storno objednávky

Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku do 24 hodín od podania objednávky avšak takéto storno musí byť preukázateľne doručené Dodávateľovi. Toto storno sa nevzťahuje na objednávky, ktorých začiatok plnenia je v nasledujúcich 5 kalendárnych dňoch.

 

Storno účasti

Každé zrušenie účasti alebo zmena dátumu rezervácie musí byť oznámená vopred písomne, alebo e-mailom. Zmena dátumu rezervácie alebo storno 10 a viac pracovných dní pred začiatkom školenia sú bezplatné. 

V prípade zdravotných problémov, ktoré nedovolujú Kupujúcemu účastniť sa  na kurze, alebo ho dokončiť, má Kupujúci právo na vrátenie celej sumy, alebo jej alikvotnej časti. Pri nedokončení kurzu je absolvovaná hodina Kupujúcim hodnotená cenou 10€. Pri uplatnení vrátenia peňazí na základe zdravotných problémov, je Kupujúci povinný dodať lekársky overené potvrdenie zdravotného stavu.

 Účastník si v prípade, že sa sám nemôže zúčastniť kurzu, môže nájsť za seba náhradu. Zmena mena účastníka školenia je bezplatná, avšak musí byť vopred preukázateľne oznámená Dodávateľovi.

 

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť v dostatočnom predstihu zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

 

Platobné podmienky

Cenu za kurz záujemca zaplatí prevádzkovateľovi:

bankovým prevodom na účet č. SK7611000000002930207146

Po vytvorení a odoslaní objednávky bude záujemcovi zaslaná zálohová faktúra, ktorá musí byť uhradená a cena pripísaná na bankový účet poskytovateľa, najneskôr v deň jej splatnosti a zároveň najneskôr siedmy deň pred začiatkom kurzu. V prípade prihlásenia sa 3 a menej dní pred konaním kurzu je potrebné zaplatiť poplatok ihneď. Iný termín, či spôsob úhrady, je možný iba po písomnej dohode. V opačnom prípade bude rezervácia miesta na kurze uvoľnená pre ďalších záujemcov. V prípade, že na kurz je k dispozícii posledné miesto, spoločnosť si vyhradzuje toto miesto predať s individuálnym príplatkom.

Po úhrade bude zaslaná pozvánka v elektronickej forme na e-mailovú adresu objednávateľa. V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je spoločnosť  oprávnená účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z účtovanej sumy za deň oneskorenia.

 

Program kurzu

Program kurzov je vždy uvedený u jednotlivých kurzov. Vyhradzujeme si právo zmeniť obsahové osnovy a zameranie jednotlivého kurzu.

 

Zmena konania kurzu

Spoločnosť si vyhradzuje právo presunúť konanie kurzu pri situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. vážna choroba lektora, poruchy dodávky elektrického prúdu, internet, a iné). O zmene bezodkladne informuje spotrebiteľa, v prípade, že spotrebiteľ s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť. Spoločnosť si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených záujemcov. O zmene bezodkladne informuje spotrebiteľa, v prípade, že spotrebiteľ s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy písomne odstúpiť.

 

Reklamácie

V prípade nespokojnosti zákazníka s kurzom je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.

Online kurz 
V prípade nespokojnosti zákazníka s online kurzom, má právo zákazník do 14 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie, od kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za kurz naspäť.

Platba a nárok na kurz 
Zaplatením sumy za kurz má klient právo na účasti na kurze, či už prezenčnom alebo online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

 

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. 

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak poskytovateľ nesplní zmluvu, pretože objednanú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

 

Ochrana osobných údajov

Klient dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov a to v zmysle zákona  č. 18/2018 Z.z.  ktoré poskytol Poskytovateľovia to v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, email/ pre účely zaradenia do databázy pre zasielanie vybraných, teda zakúpených produktov zo stránky www.poa.sk. Poskytovateľ vyhlasuje že tieto údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú nikde zverejňované a sprístupňované – okrem  krokov na daľšie spracovanie objednávky.

Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že sa riadi nariadením GDPR (General Data Protection Regulation) – nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”). a platnou slovenskou legislatívou o ochrane osobných údajov – zo dňa  25.5.2018 novým zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

Orgán dozoru    

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 033/ 5512 689 – 90  fax. č.: 033/ 5512 656,  e-mail: tt@soi.sk 

 

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ a Spotrebiteľ súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.

Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.